ร่วมมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

          น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.ร่วมมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีและแสดงมุทิตาจิต แด่ น.อ.(พ) หญิง อัญชลี  อนันตศิริ  อดีต หก.กวบ.ยศ.ทอ.และ น.อ.หญิง ธัญญาภรณ์  พันธุ์เพ็ง  หน.หสม.ทอ.กวบ.ยศ.ทอ.ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ