ปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day

          น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ ณ บริเวณรอบอาคาร หอสมุดกองทัพอากาศ