ร่วมแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น

           น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.ร่วมแสดงความยินดีกับ ร.ท.หญิง กุลยา  แก้วใจปา ที่ได้เลื่อนยศเป็น เรืออากาศเอกหญิง ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ