ปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day

          น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.ร่วมกับ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day และเทน้ำหมักชีวภาพ EM เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๐๐ ณ บริเวณหน้าอาคาร หอสมุดกองทัพอากาศ