ปฏิบัติกิจกรรม ๕ส

          น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.ร่วมกับ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.ปฏิบัติกิจกรรม ๕ส เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ ณ ภายในอาคาร หอสมุดกองทัพอากาศ