มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงาน

          นาวาอากาศเอก จีระศักดิ์ คชศิริพงศ์  หัวหน้ากองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงานสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕ คน ได้แก่

          ๑. นางสาวภควดี สัจจสิงห์
          ๒. นายเอกชนก วรพันธ์
          ๓. นายดนัย แย้มมาก
          ๔. นายรัชชานนท์ จันทร์แจ่มศรี
          ๕. นายนิตินันท์ อ้วนเกาะเรียง

      จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ เพื่อรับรองว่าได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากกองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ