พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน    

           น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ให้แก่ จ.ท.หญิง เมวริน ชื่นชม เนื่องในโอกาสเลื่อนยศเป็น จ่าอากาศเอกหญิง, จ.ต.ภูวดล ลี้ตั้งเจริญ เนื่องในโอกาสเลื่อนยศเป็น จ่าอากาศโท และ จ.ต.อิสระ ผาสุข เนื่องในโอกาสเลื่อนยศเป็น จ่าอากาศโท เมื่อศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๙ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ