มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงาน

         นาวาอากาศเอก จีระศักดิ์   คชศิริพงศ์   หัวหน้ากองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงาน หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้แก่ นายอัษฎาวุธ โสแพทย์, นายนิติพนธ์ สีดา และ นายเขมชาติ แดงสีบัว เพื่อรับรองว่าได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากกองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ