โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจราจร ยศ.ทอ.

               พลอากาศตรี กานต์ชนก หันหาบุญ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจราจร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ก่อนเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หอสมุด กองทัพอากาศ