พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน    

           น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ให้แก่ จ.ท.หญิง วิรัลพัชร เชื้อเกตุ เนื่องในโอกาสเลื่อนยศเป็น จ่าอากาศเอกหญิง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๙ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ