พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน    

           น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ให้แก่ พ.อ.ท.หญิง นงนุช ทองฤทธิ์ เนื่องในโอกาสเลื่อนยศเป็น พันจ่าอากาศเอกหญิง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๓๐ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 2562 06 07 01

2562 06 07 02

2562 06 07 03