จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน

              น.อ.จีระศักดิ์ คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐-๐๘๓๐ ณ กวบ.ยศ.ทอ.