มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงาน

            นาวาอากาศเอก จีระศักดิ์   คชศิริพงศ์   หัวหน้ากองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงาน หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้แก่ นางสาวพรอุรา อุรีรัมย์ และนาย โยธิน ครุธพันธ์ เพื่อรับรองว่าได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากกองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เมื่อศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ