มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงาน

            นาวาอากาศเอก จีระศักดิ์   คชศิริพงศ์   หัวหน้ากองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงาน หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้แก่ นางสาวกมลมาศ เมาไธสง เพื่อรับรองว่าได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากกองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ