บรรยายพิเศษแก่ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๓ หัวข้อ “การใช้ หอสมุด ทอ.”

            น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.บรรยายพิเศษแก่ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๓ หัวข้อ “การใช้ หอสมุด ทอ.” เพื่อให้ นทน.ฯ สามารถค้นคว้าและใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบของหอสมุด ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑, ๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ ณ ห้องประชุมหอสมุด ทอ.