ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก ทอ. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

               น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ. เดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก ทอ. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการพัฒนากำลังพลให้มีวิสัยทัศน์และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ไทย เป็นแนวทางในการผลิตสื่อการศึกษาและการจัดนิทรรศการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐