มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงาน

                นาวาอากาศเอก จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หัวหน้ากองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงาน หลักสูตรสาขาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๓ คน ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ จัดแก้ว, นางสาวอุบลรัตน์ สุริมษ์ และนางสาวณัฐฑิยาพรรณ วรรณโกฏิ เพื่อรับรองว่าได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากกองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ