รายละเอียดห้องประชุม/สัมมนา ที่ให้บริการ

ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ (ชั้น ๑)

flr1 1

๑. ชื่อห้อง: ห้องประชุมหอสมุด ทอ.

๒. จำนวนห้อง: ๑ ห้อง

๓. จำนวนที่นั่ง: ๑๔๐ ที่นั่ง

๔. อุปกรณ์ที่ให้บริการ:  เครื่องเสียงพร้อมลำโพง ๑ ชุดระบบเสียง ๕.๑ / ไมโครโฟนแบบสาย ๓ ตัว  ไมโครโฟนแบบไร้สาย ๒ ตัว / โปรเจคเตอร์ ๑ ตัว / จอภาพแบบแขวน ๒๔๐ นิ้ว ๑ จอ

 

ห้องประชุม ยศ.ทอ. (ชั้น ๓)

DSC 0300

๑. ชื่อห้อง:   ห้องประชุม ยศ.ทอ.

๒. จำนวนห้อง: ๑ ห้อง

๓. จำนวนที่นั่ง: ๕๐ ที่นั่ง จัดโต๊ะกับเก้าอี้แบบรูปตัวยู

๔. อุปกรณ์ที่ให้บริการ:  เครื่องเสียงพร้อมลำโพง ๑ ชุด / ไมโครโฟนตั้งตัว ๒๖ ตัว / ไมโครโฟนแบบสาย ๑ ตัว (ติดตั้งบนแท่นยืนบรรยาย) โปรเจคเตอร์ ๑ ตัว / จอภาพแบบแขวนขนาด ๗๐ นิ้ว ๑ จอ

 

ห้องสัมมนากลุ่ม (ชั้น ๔)

DSC 0294

๑. ชื่อห้อง:   ห้องสัมมนาศึกษากลุ่ม ๑-๔

๒. จำนวนห้อง: ๔ ห้อง

๓. จำนวนที่นั่ง:  ๑๕ ที่นั่งต่อห้อง

๔. อุปกรณ์ที่ให้บริการ:    โทรทัศน์ขนาด ๔๘ นิ้ว ๑ เครื่อง / กระดานไวท์บอร์ด ๑ บอร์ด

 

ห้องเรียนสารสนเทศเพื่อการศึกษา ยศ.ทอ. (ชั้น ๔)

DSC 0276

๑. ชื่อห้อง:   ห้องอบรมการบริหารจัดการการเรียนการสอนด้วยระบบ e-learning

๒. จำนวนห้อง: ๑ ห้อง

๓. จำนวนที่นั่ง:  ๓๐ ที่นั่ง

๔. อุปกรณ์ที่ให้บริการ:  คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน ๓๐ เครื่องพร้อมไมโครโฟนและหูฟัง

 

ขั้นตอนการจองห้องประชุม/สัมมนา ที่ให้บริการของหอสมุดกองทัพอากาศ

     ๑. ตรวจสอบวันว่างของประเภทห้องประชุมที่ท่านต้องการใช้บริการ

     ๒. โทรประสานเพื่อจองห้องฯ ในเบื้องต้นมายัง กวบ.ยศ.ทอ. โทร. ๒ - ๒๙๖๗

     ๓. ทำเรื่องขอใช้ห้องประชุม/สัมมนามายัง กวบ.ยศ.ทอ. หรือ ยศ.ทอ.

     ๔. พื้นที่จอดรถ ผู้ใช้บริการต้องจัดหาพื้นที่จอดเอง บริเวณรอบอาคารหอสมุด ทอ.(ยกเว้นที่จอดรถของข้าราชการ)

**ก่อนการใช้งานล่วงหน้า ๗ วัน หากท่านไม่มาติดต่อทางเจ้าหน้าที่รับจองจะยกเลิกการจองทันที**